Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze Algemene Voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Vivalert: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24179784.
 2. Applicatie: het programma “Vivalert” dat in het kader van de Overeenkomst, voor gebruik op mobiele telefoons en tablets, aan de Gebruiker wordt geleverd.
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die met Vivalert een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Vivalert en de Gebruiker tot stand gekomen Overeenkomst, welke Overeenkomst voorziet in de aanschaf en het gebruik van de Applicatie.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vivalert en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker de Applicatie downloadt, instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden, waaronder voldoening van de overeengekomen prijs.
 2. De Gebruiker komt het wettelijke recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek niet toe voor zover de Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat met de nakoming van de Overeenkomst wordt begonnen en hij daarmee heeft verklaard afstand te doen van dit ontbindingsrecht.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 eindigt de Overeenkomst op het moment dat de Gebruiker de Applicatie van zijn mobiele telefoon of tablet verwijdert. Een nieuwe download van de Applicatie verplicht de Gebruiker opnieuw tot voldoening van de dan geldende aanschafprijs.

ARTIKEL 4. DE APPLICATIE

 1. De Applicatie is bedoeld voor alleenwonenden. Eén of meerdere malen per dag meldt de Gebruiker zich bij de Applicatie, daarmee aangevend dat alles in orde is. Als de Gebruiker, ondanks daaraan te zijn herinnerd, zich niet of niet tijdig op de daartoe voorgeschreven wijze middels de Applicatie meldt, worden een SMS en e-mail naar een of meer aangewezen contactpersonen gestuurd. De Applicatie vormt daarmee een bewakingsfunctie voor alleenwonenden.
 2. De Applicatie is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen of voor gebruik ter vervanging van oppashulp of soortgelijke toepassingen.
 3. De Applicatie kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De Applicatie kent geen GPS-functie aan de hand waarvan de locatie van de Gebruiker zou kunnen worden bepaald. Voor de afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten van de Applicatie draagt Vivalert geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Applicatie is bedoeld als hulpmiddel en biedt geen volledige vervanging van andere controlemiddelen die door de contactpersoon of -personen van de Gebruiker kunnen worden uitgeoefend. Vivalert kan geen garanties bieden dat de Applicatie en de voorzieningen waarvan de functionaliteiten van de Applicatie afhankelijk zijn, te allen tijde deugdelijk werken. Het gebruik van de Applicatie is voor eigen risico van de Gebruiker. Elke aansprakelijkheid van Vivalert in verband met het gebruik van de Applicatie is uitgesloten. In het bijzonder aanvaardt Vivalert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:
  • door de Gebruiker onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, zoals contactgegevens van op te geven contactpersonen;
  • technische storingen welke de werking van de Applicatie, waaronder de aflevering van meldingen aan contactpersonen, gedurende langere of kortere tijd beïnvloeden;
  • het door contactpersonen niet opmerken van SMS- en e-mailberichten afkomstig van Vivalert;
  • andere niet aan Vivalert toerekenbare omstandigheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, overmacht en gebruik van de Applicatie in strijd met de verstrekte gebruiksinstructies.

ARTIKEL 5. STAKEN VAN HET AANBOD EN DE EXPLOITATIE VAN DE APPLICATIE

Vivalert is te allen tijde gerechtigd te stoppen met het aanbieden van de Applicatie en de werking daarvan te staken, met dien verstande dat de Gebruiker ten minste tot een jaar na aanschaf van de Applicatie van alle aangeboden functionaliteiten gebruik kan maken. Indien Vivalert desondanks genoodzaakt is de werking van de Applicatie eerder te staken, maakt de Gebruiker aanspraak op restitutie van de aanschafprijs. Op verdere vergoeding van schade kan nimmer aanspraak worden gemaakt.

ARTIKEL 6. MISBRUIK VAN DE APPLICATIE

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van de Applicatie of servers van Vivalert of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Vivalert of derden.
 2. Het is de Gebruiker verboden de Applicatie te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Vivalert of derden, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare opgave van gegevens en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Vivalert afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen etc.

ARTIKEL 7. VERDERE BEPERKING EN UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Vivalert, is elke aansprakelijkheid van Vivalert voor schade geleden in verband met het gebruik van de Applicatie uitgesloten. In het bijzonder is Vivalert niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze Algemene Voorwaarden, waaronder het bepaalde in artikel 4.
 2. Vivalert is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het al dan niet reageren op een Vivalert-melding door contactpersonen opgegeven door de Gebruiker. Vivalert is niet betrokken bij afspraken tussen de Gebruiker en zijn of haar contactperso(o)n(en) en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Vivalert is voorts nimmer aansprakelijk voor foutieve of verouderde telefoonnummers, e-mailadressen en/of andere contactinformatie.
 3. Vivalert is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de Gebruiker middels de Applicatie opgeslagen gegevens juist en volledig zijn. Vivalert aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Applicatie opgeslagen gegevens. De Gebruiker vrijwaart Vivalert van alle aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
 4. Vivalert is te allen tijde gerechtigd de Applicatie op ondergeschikte punten aan te passen en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Vivalert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op de Applicatie.
 6. Vivalert spant zich in om de juiste werking van de Applicatie en de services te optimaliseren. Vivalert kan echter niet garanderen dat de voorzieningen van de Applicatie onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de Applicatie probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Vivalert ter zake is uitgesloten.
 7. Vivalert is te allen tijde bevoegd de Applicatie of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Applicatie of de servers van Vivalert of derden. Alle aansprakelijkheid van Vivalert als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van de Applicatie of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 8. Vivalert is niet aansprakelijk voor programmeerfouten van de Applicatie. Voorts is Vivalert niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de Applicatie of servers van Vivalert of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de Gebruiker.
 9. Indien de Applicatie verwijzingen bevat, bijvoorbeeld in de vorm van hyperlinks, naar de websites van derden, is Vivalert nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 10. Vivalert spant zich naar alle redelijkheid in om de Applicatie en de overige systemen van Vivalert te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Vivalert is echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de Gebruiker opgeslagen gegevens.
 11. De Gebruiker is jegens Vivalert aansprakelijk voor schade die door de Gebruiker is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Vivalert, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de Applicatie of onderdelen daarvan voor derden beïnvloeden.
 12. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, enige aansprakelijkheid op Vivalert jegens de Gebruiker rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot € 250,-.
 13. Vivalert is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en immateriële schade.
 14. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Gebruiker direct na het ontstaan of het ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan Vivalert. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de Gebruiker ter zake niet binnen bekwame tijd bij Vivalert reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 15. Indien en voor zover de Gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker Vivalert van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De Gebruiker vrijwaart Vivalert eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Applicatie.

ARTIKEL 8. PRIJS EN BETALING

 1. De Gebruiker is een eenmalige aanschafprijs verschuldigd. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De verschuldigde prijs dient middels online betaling te worden voldaan, op de door Vivalert voorgeschreven wijze. De Gebruiker maakt niet eerder aanspraak op gebruik van de Applicatie dan nadat de vooruitbetaling door Vivalert is ontvangen.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden geeft Vivalert het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan ontbinding van de Overeenkomst niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Vivalert bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de Overeenkomst Vivalert ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen.
 3. Voorts is Vivalert gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Vivalert kan worden gevergd.
 4. Nimmer wordt door de Gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Vivalert op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door Vivalert in verband met de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst te lijden schade voor rekening van de Gebruiker.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de Applicatie en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Vivalert of zijn licentiegevers. Het is de Gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden.

ARTIKEL 11. SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Vivalert aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. Vivalert behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op lopende Overeenkomsten zijn de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst aangeboden voorwaarden van toepassing tot ten minste een jaar na totstandkoming van de Overeenkomst. De Gebruiker dient akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden alvorens het gebruik van de Applicatie voort te kunnen zetten.
 5. De Nederlandse versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.